เคยไหมสงสัยแต่ไม่กล้าถาม?

บางทีเรียนไม่เข้าใจ ไม่กล้ายกมือถาม อาย กลัวเพื่อนว่า บางเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกัน ทำให้ไปต่อไม่ได้ ตามเพื่อนไม่ทัน

"ให้ติวเตอร์เราช่วยแก้ปัญหาได้คะ"

เรามีบริการจัดส่งติวเตอร์ให้ท่านถึงบ้าน

ไม่ว่าบ้านท่านจะอยู่ที่ไหน เรามีติวเตอร์ส่งให้ท่านถึงบ้าน  หรือสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดเรายังมีสอนตัวต่อตัวผ่าน skype ทำให้ท่าน ไม่พลาดการเรียนแบบส่วนตัวของเราอย่างแน่นอน การสอนของเรามีทั้งการสอนแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม ซึ่งถ้าเรียนแบบกลุ่มท่านสามารถจัดผู้เรียนได้เอง ทำให้ประหยัดค่าเรียนลงอีกด้วย

รับสอนทุกวิชาทุกระดับชั้น เริ่มต้น 200 บาทต่อชั่วโมง

เป็นสถาบันเดียวเลยก็ว่าได้ที่มีการสอนทุกวิชา เนื่องจากเราเปิดมานาน ทำให้เรามีติวเตอร์เข้าร่วมงานจำนวนมาก เรารับสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตร ปกติ หลักสูตรอินเตอร์ ขอเพียงท่านแจ้งวิชาและจุดประสงค์ในการเรียน เราพร้อมจัดส่งผู้สอนให้กับท่านถึงบ้าน ระยะเวลา 1-7 วัน

บริการของเรา

บริการจัดส่งติวเตอร์ตัวต่อตัวถึงบ้าน นอกสถานที่ สอนพิเศษแบบกลุ่ม ส่งติวเตอร์ให้สถาบันบริษัทห้างร้านต่างๆ ตามความต้องการของท่าน

Read more

ราคาค่าเรียน

ค่าเรียนพิเศษตัวต่อตัว เริ่มต้น 200บาท/ชั่วโมง ราคารวมค่าเอกสารการเดินทางเรียบร้อย  เราจะจัดติวเตอร์ที่ใกล้และเหมาะสมที่สุดแก่ท่าน
 
Read more

 สมัครเรียนพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 ติดต่อเราสอบถามสมัครเรียนพิเศษ

telicon 089-284-4228

 Add line เพื่อพูดคุยกับเราโดยตรง

Untitled 3

total tutorcu

เหตุผลหลักที่ต้องเรียนพิเศษ

1.)เรียนไม่ทันเพื่อนในห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจในวิชานั้น ติวเตอร์จะช่วย สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนได้มากขึ้น ทำให้ผลการเรียนการสอบดีขึ้นอย่างแน่นอน

2.)ต้องการเพิ่มศักยภาพในวิชานั้น ติวเตอร์จะช่วย ทบทวนบทเรียนแบบฝึกหัดต่างๆ คอยเสริมเติมเต็มศักยภาพที่มีในตัวผู้เรียนให้ดีขึ้น

ดังนั้นหากผู้เรียนมีความรักในการเรียน ผลการเรียนการสอบออกมาได้ดี เพราะมีพี่ๆติวเตอร์เป็นคนสร้างแรงจูงใน ยิ่งเป็นการเรียนตัวต่อตัว อนาคตก็ไม่ต้องกลับมาเรียนพิเศษอีกให้เปลืองเงินอีก เพราะเด็กจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

 

เรียนสอนพิเศษติวเตอร์หาครูกวดวิชาตัวต่อตัวตามที่บ้านที่ไหนดีราคา

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

          มีวิจารณญาณในการรับชมนะครับ ไม่ใช่อันดับล่าสุดนะครับนิตยสารไทม์ในส่วนของ Higher Education Supplement ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่างคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก คิดเป็นน้ำหนัก ๕๐% X ส่วนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ๕% จำนวนนิสิตนัก 
ศึกษาต่างชาติ ๕% X ส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ๒๐% และผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อ้างอิงในวารสารทางวิชาการนานาชาติ  ๒๐% 
อันนี้คือ List ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2550 ซึ่งข้อมูลนี้ NUS : National Univer sity of Singapore ใช้พิจารณายอมรับคุณวุฒิและรับพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อในระดับ Postgraduate มีดังนี้ 

 


          1.  ประเภทรวมทุก ด้าน (Overall Multi-disciplinary) มีมหา วิทยาลัยไทยผ่าน กณฑ์ 32 มหาวิทยาลัย (จากที่เปิดกั นดาษดื่นกว่าร้อยมหาลัย) ยังดีที่มหาวิทยาลัยปิดของรัฐของเราผ่านเกณฑ์ทุกที่ มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้ 
1. Chulalongkorn University 67.82 
2. Mahidol University 67.47 
3. Tham masat University 65.93 
4. Chiang Mai University 65.81 
5. Kasetsart U niversity (all campus) 64.59 
6. Prince of Songkla  U niversity 6 4.20  
7. King Mongkut Institute of Technology Lad Krabang 63.14 
8. Khon Khaen University 62.68 
9. Srinakarinwiroj  University 61.76 
10. King Mongkut Unive rsity of Technology Thonburi 60.86 
11. Assumpti on University 59.73 
12. Silpakorn Unive rsity 58.05 
13. King M ongkut In stitute of Technology North Bangkok 57.67 
14. Mahido l Intern ational College 57.38 
15. Naresuan University 57 .23 
16. National Insti tute of Development and Administration : NIDA 56.80 
17. Suranaree Universi ty of Technology 56.46 
18. Bangkok Univer sity (Intern tional College) 55.82 
19. Rajamangaka  Institute of Technology (Only Main Campus and Campus in Bangkok) 55.19 
20. Universit y of the Thai Chamber of Commerce (Only Business Fields) 54.81 
21. Mahana korn University of Technology 54.70 
22. Rangsit University 54.27 
23. Burapha  University 54.14 
24. Walailak  University 54.08 
25. Bangkok University 53.41 
26. Mahadsa rakham University 53.12 
27. Dhurakit bandhid University 53.00 
28. Ubon raj athanee University 52.45 
29. Maejo  University 51.51 
30. Sripathu m University 51.33 
31. Maefaluang University 51.28 
32. Thaksin U niversity 51.15

 


2.ประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ (Humanity and Social Science Rangking) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 24 มหาวิทยาลัย มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้ 
1. จุฬาลงกร ณ์มหาวิทยาลัย 69.81 
2. มหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ 69.78 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 67.59 
4. มหาวิทย าลัยศรีนครินทรวิโรฒ 66.83 
5. มหาวิทยาลัยอั สสัมชัญ 66.77 
6. มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ 65.58 
7. สถาบันบริห รธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 64.42 
8. มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ 62.39 
9. มหาวิทยาลัยม หิดล 61.88 
10. มหาวิทยาลัยขอ นแก่น 61.11 
11. มหาวิทยา ยสงขลานครินทร์ 60.20 
12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 60.16 
13. วิทยาลัยนาน าชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 59.05 
14. มหาวิทยา ลัยนเรศวร 59.82 
15. วิทยาลัยน านาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 57.62 
16. มหาวิทยาลัยหอก ารค้าไทย 57.00 
17. มหาวิทยาลัยม หาสารคาม 56.90 
18. มหาวิทย าลัยอุบลราชธานี 56.39 
19. มหาวิทยาลั ยราชภัฎสวนดุสิต 55.74 
20. มหาวิทย าลัยบูร พา 55.03 
21. มหาวิท ยาลัยกรุงเทพ 54.51 
22. มหาวิท ยาลัยแม่ฟ้าหลวง 53.47 
23. มหาวิทย าลัยทักษิณ 53.38 
24. มหาวิทยาลั ยรังสิต 52.16 


          3.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ (Science and Technology Ranking) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 19 มหาวิทยาลัย มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้ 

1. Mahidol 67.04 
2. Chulalong korn 65.95 
3. Chiang Mai 65.26 
4. Prine of Songkla  62.63 
5. Kasetsart 61.42 
6. King Mongkut Institute of Technology Lad Krabang 61.01 
7. King Mon gkut University of Technology Thonburi 59.79 
8. Sirindhorn International Institute of Technology of Thammasat  58.58 
9. Srinakarinw iroj 55.26 
10. Khon Kha en 54.94 
11. Kin g Mongkut Institute of Technology North Bangkok 53.80 
12. Asian Institu te of Technology : AIT 53.75 
13. Thammasa t  53.01 
14. Suranaree  of Technology 52.97 
15. N aresuan 52.84 
16. Walailuk 52.20 
17. Rajama gala Institute of Technology (Main Campus and Bangkok Technical C ampus) 50.18 
18. Mahanakorn University of Technology 50.11 
19. Ra ngsit 50.07 

 ****รวมรวมโดยติวเตอร์ ซียู บริการเรียนพิเศษสอนพิเศษ เรียนที่บ้าน เรียนตัวต่อตั นอกสถานที่****

คำค้นหา  จัดอันดับมหาวิทยาลัย,อันดับมหาวิทยาลัยไทย,อันดับมหาวิทยาลัยโลก


 

 บทความที่เกี่ยวข้อง

จัดอันดับมหาวิทยาลัย 2555

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

เรียนพิเศษแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินไปหลายบาท ยิ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ค่าเรียนก็ยิ่งจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีก แต่จะเรียนพิเศษทั้งทีก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากที่เรียนพิเศษจากติวเตอร์มาให้เยอะที่สุด จะทำยังไงนั้น วันนี้ พี่แอดมิน จะนำเรื่องราวดีๆ มาฝากน้องๆ กันครับ

Read more

เพื่อนๆ หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เ แค่เรารู้จักแบ่งเวลา จัดตารางอ่านหนังสือ แค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่เราจะสามารถกลายเป็นคนเรียนเก่ง ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมาดู เทคนิคของคนเรียนเก่งกันเลย

Read more

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน