จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย! สมศ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย! สกอ.

 

ที่ผ่านมาได้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยหลายครั้ง โดยหน่วยงานของไทยเอง และนิตยสารของต่างประเทศ

สำหรับหน่วยงานของไทย ในปี พ.ศ. 2549 นี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดย 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

สำหรับในต่างประเทศ นิตยสารไทมส์ไฮเออร์ นิตยสารเอเชียวีก เว็บไซต์เว็บโอเมตริกซ์ ได้มีการจัดทำอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางส่วนได้ถูกเสนอชื่อเข้าไปในนั้น ในขณะที่บางลำดับเช่นจาก มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวถง ไม่มีรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแต่อย่างใด

จุดประสงค์ในการจัดอันดับ

จุดประสงค์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไปตามหน่วยงานหรือนิตยสารที่จัด โดยทาง สกอ. ให้เหตุผลว่าจัดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับนักเรียนที่จะใช้ในการเลือกสอบเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ขณะที่ สมศ. ให้เหตุผลว่าจัดเพื่อในการประเมินตนเองและประกันคุณภาพ

เช่นเดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วไป นิตยสารได้มีจุดขายในการโฆษณาหนังสือของตนเอง ขณะที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงทางบริษัทที่จะจ้างงานบุคคลจากมหาวิทยาลัยนั้น

ในขณะที่เว็บไซต์เว็บโอเมตริกซ์มีจุดประสงค์ที่แตกต่างจากที่อื่น โดยจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างถึง โดยไม่ได้จัดอันดับตามคุณภาพหรือจำนวนนักศึกษาตามการจัดอันดับทั่วไป

การประเมินคุณภาพวิจัยโดย สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้ตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่

1.               ความสามารถเฉลี่ยของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ

2.               ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง

3.               ความสามารถของหน่วยงานในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารระดับนานาชาติ

โดยได้แบ่งระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 ดีมาก, ระดับ 4 ดี, ระดับ 3 ปานกลาง, ระดับ 2 ควรปรับปรุง, และระดับ 1 ต้องปรับปรุงโดยด่วน

ผลการประเมิน พ.ศ. 2550

ในการประเมินครั้งแรก มีคณะที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 78 คณะ จาก 26 มหาวิทยาลัย โดยมีอยู่ 4 คณะที่สามารถจัดกลุ่มได้ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีอยู่ 1 คณะที่ส่งข้อมูลการวิจัยเพียง 1 ภาควิชา จึงไม่สามารถประเมินได้ ดังนั้นการประเมินจึงมีคณะทั้งสิ้น 81 คณะ และได้ประกาศการประเมินแล้วเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550[1]

ภาพรวมการประเมิน พบว่ามีคณะที่

 • ได้คะแนนระดับ ดีมาก 11 คณะ
 • ได้คะแนนระดับ ดี 15 คณะ
 • ได้คะแนนระดับ ปานกลาง 16 คณะ
 • ได้คะแนนระดับ ควรปรับปรุง 27 คณะ
 • ได้คะแนนระดับ ต้องปรับปรุงโดยด่วน 10 คณะ
 • ไม่ได้จัดระดับ 2 คณะ

และมีคณะที่ได้คะแนนระดับดีมากในตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวทุกตัวจำนวน 2 คณะ คือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

คณะ/สาขาที่ได้รับผลประเมินระดับ 5 ในตัวชี้วัดที่ 1

คณะ/สาขาที่ความสามารถเฉลี่ยของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ อยู่ในระดับดีมาก:

 • วิศวกรรมศาสตร์: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์: สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล, คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สุรนารี
 • เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/ประมง/ทรัพยากรธรรมชาติ: คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
 • เทคโนโลยี/พลังงาน/วิทยาการสารสนเทศ: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มท.พระจอมเกล้าธนบุรี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มท.พระจอมเกล้าธนบุรี
 • แพทยศาสตร์/เวชศาสตร์เขตร้อน: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เภสัชศาสตร์: คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[แก้] คณะ/สาขาที่ได้คะแนนระดับ 5 ในตัวชี้วัดที่ 2

คณะ/สาขาที่ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง อยู่ในระดับดีมาก:

 • วิศวกรรมศาสตร์: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์: สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล
 • เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/ประมง/ทรัพยากรธรรมชาติ: คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
 • เทคโนโลยี/พลังงาน/วิทยาการสารสนเทศ: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มท.พระจอมเกล้าธนบุรี
 • แพทยศาสตร์/เวชศาสตร์เขตร้อน: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
 • เภสัชศาสตร์: คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์: คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

คณะ/สาขาที่ได้คะแนนระดับ 5 ในตัวชี้วัดที่ 3

คณะ/สาขาที่ความสามารถของหน่วยงานในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารระดับนานาชาติ อยู่ในระดับดีมาก:

 • วิศวกรรมศาสตร์: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาศาสตร์: คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 • เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/ประมง/ทรัพยากรธรรมชาติ: คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์, คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 • เทคโนโลยี/พลังงาน/วิทยาการสารสนเทศ: คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มท.พระจอมเกล้าธนบุรี
 • แพทยศาสตร์: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 • เภสัชศาสตร์: คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

การจัดอันดับโดย สกอ.

การจัดอันดับโดย สกอ. ได้มีการจัดทำเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในการจัดทำอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 50 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เข้าร่วมแต่เสนอว่าไม่ต้องการอยู่ในอันดับ และ มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ร่วมด้วยเนื่องจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่ายังไม่ให้ข้อมูลในปีนั้น

การจัดอันดับนี้ใช้ชื่อว่า "โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย"[2] ได้แบ่งหัวข้อการจัดอันดับออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ด้านการวิจัย และ ด้านการเรียนการสอน ได้จัดทำออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ อันดับในภาพรวมแบ่งแยกตามมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นกลุ่ม และอันดับแบ่งแยกย่อยในแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชาย่อย ได้แก่ (1) สาขาวิทยาศาสตร์ (2) สาขาเทคโนโลยี (3) สาขาชีวการแพทย์ (4) สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์ (5) สาขาสังคมศาสตร์ (6) สาขาเกษตร (7) สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

อันดับโดย สกอ. ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2549) ในภาพรวม แบบตามอันดับ

เมื่อ พ.ศ. 2549 สกอ. ได้ประกาศ 50 อันดับมหาวิทยาลัยด้านวิจัย และด้านการเรียนการสอน[3] โดย 10 อันดับแรกคือ

 

ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 80%)

ด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100%)

1.               มหาวิทยาลัยมหิดล 61.11%

2.               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.78%

3.               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47.27%

4.               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47.16%

5.               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 46.12%

6.               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45.72%

7.               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 45.37%

8.               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 45.07%

9.               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี43.59%

10.         มหาวิทยาลัยศิลปากร 43.46%

1.               มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00%

2.               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 92.24%

3.               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 81.49%

4.               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี81.36%

5.               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 78.68%

6.               มหาวิทยาลัยขอนแก่น 75.70%

7.               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 74.10%

8.               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 73.61%

9.               มหาวิทยาลัยนเรศวร 72.04%

10.         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 71.26%

 

 

การจัดอันดับโดย นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์

 

นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (THES) ได้จัดทำอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยแบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาเวชชีวศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ โดยมีชื่อมหาวิทยาลัยไทยอยู่ในอันดับ ตามปี และสาขาต่อไปนี้

 

 

ปีที่จัดอันดับ

สาขา

สถาบัน

อันดับ
(ทั้งหมด)

หมายเหตุ

พ.ศ.2547

 • สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • สาขาสังคมศาสตร์
 • สาขาเวชชีวศาสตร์
 • จุฬาฯ
 • 50 (100)
 • 46 (50)
 • 60 (100)
 

พ.ศ.2548

ภาพรวม

 • จุฬาฯ
 • ม.สงขลานครินทร์
 • ม.เชียงใหม่
 • ม.เกษตรศาสตร์
 • ม.ธรรมศาสตร์
 • ม.ขอนแก่น
 • 121 (500)
 • 221
 • 243
 • 320
 • 437
 • 486

อนึ่ง การจัดอันดับของ THES-QS จัดอันดับทั้งหมด 500 อันดับ แต่ประกาศอย่างเป็นทางการเพียง 200 อันดับ[15]

 

 • สาขาสังคมศาสตร์
 • สาขาเวชชีวศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยี
 • จุฬาฯ
 • 46 (100)
 • 82 (100)
 • 100 (100)
 

พ.ศ.2549

ภาพรวม

 • จุฬาฯ
 • ม.ธรรมศาสตร์
 • ม.มหิดล
 • ม.เกษตรศาสตร์
 • ม.เชียงใหม่
 • ม.ขอนแก่น
 • ม.สงขลานครินทร์
 • 161 (520)
 • 317
 • 322
 • 404
 • 418
 • 475
 • 481

เมื่อดูจากแถบเอเชียและโอเชียเนีย จุฬาฯ อยู่ในอันดับที่ 41 (50) โดยอันดับใกล้เคียง คือ

 • มหาวิทยาลัยเกิตติงเงิน (156)
 • มหาวิทยาลัยวาเซดะ (158)
 • มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต(163)

การจัดอันดับของ THES-QS จัดอันดับทั้งหมด 520 อันดับ แต่ประกาศอย่างเป็นทางการเพียง200 อันดับ[16]

 

 • สาขาเทคโนโลยี
 • สาขาเวชชีวศาสตร์
 • สาขาสังคมศาสตร์
 • จุฬาฯ
 • 95 (100)
 • 80 (100)
 • 73 (100)
 

พ.ศ.2550

ภาพรวม

 • จุฬาฯ
 • ม.มหิดล
 • ม.เกษตรศาสตร์
 • ม.ธรรมศาสตร์
 • ม.เชียงใหม่
 • ม.สงขลานครินทร์
 • ม.ขอนแก่น
 • 223
 • 284
 • 447
 • 447
 • 463
 • 525
 • 531

THES - QS จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 566มหาวิทยาลัย[17]

 

 • สาขาสังคมศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยี
 • จุฬาฯ
 • 83
 • 100

เฉพาะสาขาที่มีมหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรก[18]

พ.ศ.2551

ภาพรวม

 • จุฬาฯ
 • ม.มหิดล
 • ม.เกษตรศาสตร์
 • 166
 • 251
 • 400

จากการประกาศมหาวิทยาลัย400 อันดับแรก[19]

 

 • สาขาสังคมศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยี
 • จุฬาฯ
 • 72
 • 86
 • จากการประกาศมหาวิทยาลัย101 อันดับแรก[20]
 • จากการประกาศมหาวิทยาลัย100 อันดับแรก[21]

 


ขอบคุณที่มาจาก: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

เรียนพิเศษแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินไปหลายบาท ยิ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ค่าเรียนก็ยิ่งจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีก แต่จะเรียนพิเศษทั้งทีก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากที่เรียนพิเศษจากติวเตอร์มาให้เยอะที่สุด จะทำยังไงนั้น วันนี้ พี่แอดมิน จะนำเรื่องราวดีๆ มาฝากน้องๆ กันครับ

Read more

เพื่อนๆ หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เ แค่เรารู้จักแบ่งเวลา จัดตารางอ่านหนังสือ แค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่เราจะสามารถกลายเป็นคนเรียนเก่ง ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมาดู เทคนิคของคนเรียนเก่งกันเลย

Read more

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน