การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในของประเทศไทยในแต่ละสาขาวิชา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในของประเทศไทยในแต่ละสาขาวิชา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ในแต่ละด้าน แต่ละสาขานี้  พิจารณาจากคุณภาพของการเรียนการสอน คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ชื่อเสียง รางวัลที่ได้รับ  ความนิยม รวมถึงเกณฑ์คะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อเป็นบางส่วนเท่านั้น

บทความนี้จะรวบรวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากแหล่งต่างๆ ซึ่งadmin ก็ถือว่า้เหมาะสมเหมือนกันนะครับ  สำหรับอันดับมหาวิทยาลัยของบทความนี้

อันดับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 รามาธิบดี (ม.มหิดล)

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ขอนแก่น

อันดับมหาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.มหิดล

อันดับ 3 ม.เชียงใหม่

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.มหิดล

อันดับ 3 ม.เชียงใหม่

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์

อันดับมหาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์

อันดับ 1 ม.มหิดล

อันดับ 2 ม.เชียงใหม่

อันดับ 3 ม.ขอนแก่น

อันดับ 4 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)

อันดับ 2 ม.มหาสารคาม

อันดับ 3 ม.รามคำแหง

อันดับ 4 ม.บูรพา

อันดับ 5 ม.เทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี

อันดับมหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.มหิดล

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.เชียงใหม่

อันดับมหาวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์ (เปิดสอนเพียงมหาวิทยาลัยเดียว)

อันดับมหาวิทยาลัยประมง

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 ม.สงขลานครินทร์

อันดับมหาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์

อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)

อันดับ 2 รามา (ม.มหิดล)

อันดับ 3 ม.เชียงใหม่

อันดับ 4 สภากาชาดไทย

อันดับ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อันดับมหาวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์

อันดับ 1 ม.มหิดล

อันดับ 2 ม.ขอนแก่น

อันดับ 3 ม.นเรศวร

อันดับ 4 ม.บูรพา

อันดับ 5 ม.มหาสารคาม

อันดับมหาวิทยาลัยจิตวิทยา

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

อันดับ 4 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

อันดับ 5 ม.เชียงใหม่

อันดับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 3 ม.มหิดล

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.มหิดล

อันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

อันดับ 4 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

อันดับ 5 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ศิลปากร

อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

อันดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 ม.เชียงใหม่

อันดับ 3 ม.ขอนแก่น

อันดับ 4 ม.สงขลานครินทร์

อันดับ 5 ม.แม่โจ้

อันดับมหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.อัสสัมชัญ(ABAC)

อันดับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

อันดับ 1 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.ราชภัฏ

อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์

อันดับมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.รามคำแหง

อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

อันดับมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.รามคำแหง

อันดับ 5 ม.เชียงใหม่

อันดับมหาวิทยาลัยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.ศิลปากร

อันดับ 5 ม.เชียงใหม่

อันดับมหาวิทยาลัยภูมิศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ศิลปากร

อันดับ 3 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.กรุงเทพ

อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ม.รังสิต

อันดับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.หอการค้าไทย

อันดับมหาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 วิทยาลัยดุสิตธานี

อันดับ 3 ม.มหาสารคาม

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์

อันดับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.เชียงใหม่

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น)

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ขอนแก่น

อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาเยอรมัน)

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.รามคำแหง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนก็ตาม  ทุกมหาวิทยาลัยย่อมมีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น เราจึงควรทำตัวเองให้มีศักยภาพที่ดีที่สุด เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับตัวเรา ไม่ใช่ใคร

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

เรียนพิเศษแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินไปหลายบาท ยิ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ค่าเรียนก็ยิ่งจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีก แต่จะเรียนพิเศษทั้งทีก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากที่เรียนพิเศษจากติวเตอร์มาให้เยอะที่สุด จะทำยังไงนั้น วันนี้ พี่แอดมิน จะนำเรื่องราวดีๆ มาฝากน้องๆ กันครับ

Read more

เพื่อนๆ หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เ แค่เรารู้จักแบ่งเวลา จัดตารางอ่านหนังสือ แค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่เราจะสามารถกลายเป็นคนเรียนเก่ง ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมาดู เทคนิคของคนเรียนเก่งกันเลย

Read more

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน